Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony internetowej  www.takeda.com/pl-pl

Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 252.071.200,00 zł (dalej:”Takeda”), jako administrator danych osobowych, działa z poszanowaniem ochrony prywatności, podejmując starania w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami. Odwiedzając tę stronę akceptujecie Państwo i wyrażacie zgodę na warunki opisane niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez Takeda i ich źródło
Kiedy odwiedzacie Państwo strony internetowe Takeda, następujące dane mogą zostać pobrane automatycznie:

 • Informacje techniczne, w tym adres IP, używany do połączenia komputera z Internetem, informacje logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
 • Informacje dotyczące wizyty na stronie, w tym adres witryny, z której użytkownik przeniósł się na stronę Takeda (adres URL). (łącznie z datą i czasem), czas reakcji strony internetowej, błędy pobierania, czas trwania wizyty na poszczególnych stronach i podstronach, informacje o sposobie korzystaniu ze strony (takie jak przewijanie strony, liczba kliknięć, użycie prawego przycisku myszy /mouse-over/) oraz metody wykorzystane do przejścia do innych stron.

Takeda może uzyskać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, tylko jeśli zostaną nam dobrowolnie przekazane podczas korzystania z naszej strony. Podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, Takeda poinformuje, czy ich podanie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Decyzja o nieudostępnianiu niektórych informacji może wpłynąć na możliwość korzystania przez Państwa ze wszystkich funkcjonalności lub uniemożliwić Takeda świadczenie wybranych usług.

Takeda może również współpracować ze stronami trzecimi (takimi jak np. partnerzy biznesowi, podwykonawcy usług technicznych, sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych i informacji) i od nich także może otrzymywać informacje o użytkownikach stron internetowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Takeda przetwarza dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes lub jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

W jaki sposób Takeda wykorzystuje dane osobowe
Takeda przetwarza dane osobowe uzyskane poprzez tę stronę internetową wyłącznie w następujących celach:

 • w celu poprawy jakości świadczonych usług;
 • w celu udoskonalenia zawartości naszej strony internetowej;
 • by odpowiedzieć na zadane pytania, prośby i zażalenia;
 • w celu udzielenia informacji medycznej, odpowiedzi na reklamację dotyczącą produktu, monitorowanie danych o działaniach niepożądanych produktów leczniczych;
 • w celu utrzymania relacji biznesowych z użytkownikami będącymi klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi Takeda;
 • na potrzeby procesów rekrutacyjnych;

Komu Takeda może udostępniać dane osobowe

Takeda może udostępniać dane osobowe w ramach spółek powiązanych z grupy Takeda, jeśli jest to konieczne w związku z prawnie uzasadnionym interesem Takeda lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Takeda może udostępniać Państwa dane osobowe wybranym podmiotom, w tym:

 • partnerom biznesowym, dostawcom, podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Takeda;
 • podmiotom wspierającym Takeda w udoskonalaniu i optymalizacji stron internetowych, zajmującym się analizą danych i dostarczaniem usług z tego obszaru;
 • w przypadku sprzedaży lub zakupu całości lub dowolnej części swojej działalności lub majątku, Takeda zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych potencjalnemu sprzedawcy lub kupcowi tejże działalności lub majątku;
 • w przypadku przejęcia całości lub części przedsiębiorstwa przez stronę trzecią, dane osobowe mogą być częścią przenoszonego majątku;
 • w przypadku konieczności spełnienia prawnego obowiązku; by zapewnić stosowanie ogólnych warunków korzystania/ regulaminu lub innych umów; by chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Takeda lub osób/podmiotów, z którymi współpracuje. Obejmuje to również współpracę i wymianę informacji z innymi podmiotami, organizacjami, jednostkami administracji publicznej, w celu zarządzenia ryzykiem związanym z wdrożeniem zasad compliance, a w szczególności przepisów antykorupcyjnych, administrowania informacjami na temat działań niepożądanych i związanych z jakością produktów.

W przypadku powierzania danych stronom trzecim, Takeda dokona starannej weryfikacji i wyboru tychże podmiotów, wdrażając odpowiednie mechanizmy kontrolne, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem.

Niektóre spółki należące do grupy Takeda i/lub usługodawcy mogą mieć siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), których przepisy prawne mogą nie gwarantować takiej samej ochrony Państwa danych osobowych. Takeda zapewni, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w związku z takimi transferami. 

W jaki sposób Takeda chroni dane osobowe

Takeda podejmie wszelkie racjonalne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takeda dołoży wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, niemniej nie możemy zagwarantować, że nie nastąpi ich utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana, a każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, które jednakże mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz użyć jednego z wyżej wymienionych praw, skorzystaj z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych do lokalnego urzędu ochrony danych.

Możecie Państwo wnioskować do Takeda o nieprzetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Takeda zazwyczaj informuje (przed zgromadzeniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do takich celów lub o zamiarze ich przekazania jakiejkolwiek stronie trzeciej do takich celów. Możecie Państwo skorzystać z prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, informując Takeda w dowolnym momencie, o rezygnacji/odmowie otrzymywania informacji marketingowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z tego prawa, należy użyć funkcji „anuluj subskrypcję” w odpowiednich komunikatach lub skontaktować się z nami bezpośrednio, zgodnie ze wskazówkami w zakładce „Kontakt”. 

Jak długo Takeda przechowuje dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów i prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Inne ważne informacje

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Opisane w niniejszej Polityce zasady prywatności nie dotyczą tych stron. Przypominamy o konieczności zapoznania się z sekcją dotyczącą regulacji prawnych i polityki prywatności każdej witryny, do której macie Państwo dostęp.

Google Analytics

Takeda korzysta z Google Analytics, które jest sieciowym narzędziem analitycznym ułatwiającym właścicielom stron internetowych zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z ich strony. Klienci Google Analytics mogą zapoznać się z różnymi raportami na temat interakcji użytkowników z ich stroną internetową, dzięki czemu mogą ją poprawić. Google Analytics zbiera informacje anonimowo. Przedstawia tendencje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej, nie identyfikując poszczególnych odwiedzających.

Pliki cookie Google Analytics

Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pierwszej kategorii do śledzenia interakcji odwiedzających z daną stroną internetową. Pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania informacji, takich jak czas obecnej wizyty, informacja o tym, czy odwiedzający był wcześniej na danej stronie i jaka strona skierowała odwiedzającego na tę stronę internetową. Przeglądarki nie udostępniają własnych plików cookies pomiędzy domenami.

Korzystanie z adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisywany jest unikalny numer, znany jako adres protokołu internetowego (IP). Ponieważ cyfry te są zwykle przypisywane blokom krajowym, adres IP może być często używany do identyfikacji kraju, stanu i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Narzędzie Google Analytics zbiera adresy IP odwiedzających stronę internetową, aby zapewnić właścicielom stron informacje o tym, skąd pochodzą ich użytkownicy. Metoda ta znana jest jako geolokalizacja IP.

Google Analytics nie podaje informacji o faktycznym adresie IP klientom Google Analytics. Ponadto, korzystając z metody znanej jako maskowanie IP, właściciele stron internetowych, którzy korzystają z Google Analytics, mogą nakazać Google Analytics używanie do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie całego adresu IP. Niezależnie od tego, czy właściciele stron internetowych korzystają z Google Analytics, mają oni dostęp do adresów IP użytkowników ich strony.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje na rachunku albo inne dane, które można w uzasadniony sposób powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z Google Analytics (Terms of Service), których muszą przestrzegać wszyscy klienci Google Analytics, zabraniają śledzenia lub gromadzenia tych informacji za pomocą Google Analytics lub kojarzenia danych osobowych z informacjami pochodzącymi z analizy internetowej.

Korzystanie z danych analitycznych przez Google

Właściciele stron internetowych korzystający z Google Analytics mają kontrolę nad danymi, z których Google może korzystać. Mogą zdecydować, czy chcą, aby Google korzystało z tych danych, dzięki opcji udostępniania danych Google Analytics. Gdy zostanie udzielone takie zezwolenie, dane są wykorzystywane do doskonalenia produktów i usług Google. Właściciele stron internetowych mogą w każdej chwili zmienić te opcje.

Browser Opt-out

- przeglądarka internetowa z wtyczką blokującą


Aby zapewnić użytkownikom strony internetowej większy wybór sposobu gromadzenia ich danych przez Google Analytics, Google opracował wtyczkę do przeglądarki blokującą Google Analytics. Wtyczka komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie na stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Wtyczka do przeglądarki blokująca Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania informacji do samej strony internetowej ani do innych usług analiz internetowych.

Więcej informacji na temat wtyczki do przeglądarki blokującej Google Analytics znajdziesz tutaj

Kontakt

Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, zadania pytań lub złożenia skargi, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Takeda. Takeda podejmie odpowiednie kroki w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków i skarg. Takeda udzieli odpowiedzi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych.

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:  Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

adres e-mail: dataprivacy@takeda.com

Ważne informacje

Urząd ochrony danych osobowych w Polsce jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do prywatności lub złożyć skargę w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z nami należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 04 lutego 2019.